එක්වෙමු..පෙළගැසෙමු..අපේ එකෙක් වෙනුවෙන්..!!

{ Thursday, February 03, 2011 දින ඉන්දික විසින් ලියන ලදී. }

http://ilandhariaya.blogspot.com/2011/01/blog-post_26.html