ස්තුතියි...

{ Sunday, July 15, 2012 දින ඉන්දික විසින් ලියන ලදී. }
2011 සිංහල බ්ලොග්කරන තරඟාවලියේදී " එකේ වාට්ටුව " හොඳම කාලීන සිදුවීම් බ්ලොග් අඩවිය ලෙසට ඔසවා තැබූ ඔබ සියලු දෙනාට මාගේ නිහතමානී ස්තුතිය මෙයින් පිරිනමමි...
                                                                                                     ඉන්දික...